A PTE TTK Fizika Doktori Iskola kreditrendszere
(Összefoglalás) Összes megszerzendő kredit: 180
2007 február 28. Félévenkénti minimum: 15
A kreditek megoszlása:
összes összes összes megjegyzés Igazolás módja
Típus minimum maximum javasolt
Tanulmányi kredit 18 36 27 Átlagosan tanévente 3 spec. koll. javasolt, 3 kredit/ 1x2 órás spec. koll. Indexben vezetendő, kreditértékkel, osztályzattal.
Oktatási kredit 0 36 18 heti óraszám/szemeszter: javasolt: 1x2, maximum 2x2. A kutatási kredittel kompenzálható. Tanszékvezető igazolja az indexben, minősítés nélkül.
Szakirodalom feldolgozás, referálás 18 27 27 I-IV. szemeszter. Az irodalmat a témavezető határozza meg. Félévente a témavezetőnek kell beszámolni. Beszámoló: max. 6 kredit.A IV. szemeszter végéig a kutatási téma 20-25 oldalas összefoglalóját kötelező elkészíteni, ennek értéke max 9 kredit. Témavezető igazolja, indexben, kreditértékkel, megfelelt/nem felelt meg skálán.
Kutatás 90 126 108 Szemeszterenkénti kutatómunka (publikáció nélkül): a témavezető javaslata alapján max. 6 kredit. Referált folyóiratcikk: max. 30 kredit, nemzetközi konferencia elóadás vagy poszter: max. 20 kredit, egyéb publikáció: max. 10 kredit. Az elfogadástól számított tetszőleges félévben elszámolható. A témavezető javaslata alapján a programvezető igazolja az indexben, szemeszterenként, megfelelt/nem felelt meg.
Össz: 180
Az indexet a vizsgaidőszak végén kell kitöltve a TO-n leadni, és legkésőbb a következő vizsgaidőszak elején kell felvenni.