PTE TTK Fizika Doktori Iskola - Doktori Iskola programjai, témái
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Fizika Doktori Iskola

Kvantumoptika és kvantuminformatika

Vezető:
Dr. Bergou János
OSA, APS fellow, professor emeritus

Kvantumoptika

 • Kvantumtrajektória-módszerek alkalmazása kvantumoptikai rendszerek leírására
 • Koherens kontroll atomi rendszerekben
 • Kvantum rendszerek koherens kontrollja és manipulációja fázismodulált lézer impulzusokkal
 • Fény lassítása frekvencia-modulált lézerimpulzusok segítségével: alkalmazások a kvantuminformatikában és a rezonáns nemlineáris optikában
 • Ultrahideg atomgázok kollektív optikai gerjesztései
 • Fény és kötött állapotú ionok közötti kölcsönhatás vizsgálata
 • Elektromágneses tér terjedése fotonikus kristály optikai szálakban
 • Analóg Hawking sugárzás mozgó Bose-Einstein kondenzátumokban
 • Kvantumos véletlen bolyongás tulajdonságai, szerepe kvantuminformatikai rendszerekben és kvantumoptikai megvalósítása
 • Elektronok többfotonos szóródása
 • Néhány ciklusos femtoszekundumos fényimpulzusokkal való kölcsönhatások függése az abszolút fázistól
 • Töltött részecskék mértékinvariáns Wigner-függvényei
 • S-hullámok Wigner-függvényei tetszőleges magasabb dimenziókban

Kvantuminformatika

 • Az összefonódottság viselkedése különféle fizikai rendszerekben és folyamatokban. Például kvantumoptikai elrendezések, szilárdtest-rendszerek, stb.
 • Kvantumszámítógépek megvalósítása. A különféle megvalósításokkal, mint optikai, atom, ion, stb. kapcsolatos kvantumoptikai kérdések
 • A kvantummechanika alapkérdései az információelmélet tükrében: méréselmélet, nemlokalitás, Bell egyenlőtlenségek, interpretációk
 • Erősen korrelált elektronrendszerek két dimenzióban
 • Frakcionális kvantum Hall effektus
 • Dekoherált kvantumrendszerek felhasználása kvantuminformatikai eljárásokban
 • A nemklasszikus fény gyakorlati alkalmazásai
 • Kvantum csatornák hibamentes kapacitásainak vizsgálata

Lézerfizika, nemlineáris optika és spektroszkópia

Vezető:
Dr. Hebling János
OSA fellow, egyetemi tanár, Kutatócsoport-vezető
 • Molekuladinamikai vizsgálatok időbontásos spektroszkópiai módszerekkel a fs-ns időtartományon
 • Integráló gömbök fejlesztése és alkalmazása kis hatáskeresztmetszetű átmenetek tanulmányozására
 • Magas optikai roncsolási küszöbű LiTaO3 kristályok vizsgálata Z-scan módszerrel
 • Z-scan mérés elméleteinek fejlesztése és kritikai vizsgálata
 • Nagy teljesítményű, ultrarövid THz-es impulzusok előállítása optikai egyenirányítással
 • Tranziens dinamika félvezetőkben terahertzes impulzusok hatására
 • Pumpa-próba mérések terahertzes impulzusokkal
 • Grafén fizikai tulajdonságai
 • Nemlineáris fotonikus kristályok vizsgálata
 • Ritkaföldfémekkel adalékolt optikai kristályok nagyfelbontású spektroszkópiája
 • Átfordított polarizációjú LiNbO3 kristályokon alapuló optikai és opto-elektronikai eszközök fejlesztése.
 • Ultrarövid impulzusú OPO-k és OPA-k fejlesztése
 • Intenzív elektromágneses terek töltött részecskékkel való kölcsönhatásának modellezése PIC módszerekkel
 • Hidroxidionok szerepe nemlineáris optikai kristályokban
 • Hologramok termikus rögzítése fotorefraktív kristályokban
 • Átmeneti fém adalékok ESR-es megfigyelése LiNbO3-ban és beépülésük módosítása hőkezeléssel
 • Kapilláris z-pinch lágyröntgen-lézerek kísérleti és elméleti vizsgálata
 • Kapilláris z-pinch optikai hullámvezetők kísérleti és elméleti vizsgálata
 • Nemlineáris optika lágyröntgen-lézerrel
 • Az aeroszolok lézeres méréstechnikája: részecskeméret és koncentráció meghatározás
 • Aeroszolok biológiai hatásának vizsgálata
 • Energia-átadás és fluoreszcencia kioltás kavitandok gazda-vengég komplexeiben
 • Felületminősítés interferometrikus módszerekkel
 • Részecskeszámlálók modellezése és tervezése
 • Lézeres módszerek alkalmazása a légköri paraméterek meghatározásában

Sokrészecskés rendszerek fizikája

Vezető:
Dr. Gál Tamás
tanszékvezető, egyetemi docens
 • A Heisenberg-modell, mint kvantumtérelmélet
 • Fúziós szabályok és a pentagon egyenlet
 • Mezonok és barionok tulajdonságai a nukleáris közegben
 • Egzotikus hadronok spektroszkópiája
 • Topológikus gerjesztések a QCD-ben
 • Alacsony nyomású gázkisülések kísérleti vizsgálata
 • Alacsony nyomású gázkisülések modellezési módszereinek fejlesztése
 • Elektronkinetika részecskealapú szimulációja
 • Erősen csatolt plazmafizikai sokrészecske-rendszerek szimulációja
 • Széles tiltottsávú félvezetők, SiC és GaN elektronmikroszkópiája
 • Új fázisok ionnyalábos szintézise, mint pl.: orientált gyémánt szemcsék létrehozása SiC egykristályban szén ionok magas hőmérsékletű implantálásával
 • Új, többkomponensű, nanokompozit rétegek előállítása és mikroszkópiája